Membri tal-Bord

​`Is-Sur George Borg kellu karriera twila fl-edukazzjoni. Beda l-karriera tiegħu bħala għalliem fl-iskejjel primarji u fl-edukazzjoni speċjali. Is-Sur Borg okkupa diversi karigi u pożizzjonijiet fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, minn kariga ta' għalliem sa Direttur Ġenerali (Servizzi Edukattivi).

Matul il-karriera tiegħu, huwa kien membru ta' diversi bordijiet uffiċjali kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. Bħalissa, is-Sur Borg huwa wkoll membru tal-Commonwealth Centre for Connected Learning (3CL) Foundation, Chairperson tal-Inter-Ministerial Inter-Professional Board for Disability Services (IIPBD), u membru tal-Independent Community Living Board. Is-Sur Borg ilu membru tal- Bord tal-FSWS mis- sena 2009.

Huwa għandu wkoll rwol konsultattiv għal Commissioner for the Rights of Persons with Disability fil-Ministeru GĦALL-INKLUŻJONI, IL-VOLONTARJAT U D-DRITTIJIET TAL-KONSUMATUR.

Fl-2003, is-Sur Borg irċieva l-Premju Ħaddiem tas-Sena għall-ħidma sinifikanti tiegħu fil-qasam tal-edukazzjoni ta' studenti b'diżabilità.​

Matul il-karriera tiegħu, huwa kien membru ta' diversi bordijiet uffiċjali kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. Bħalissa, is-Sur Borg huwa wkoll membru tal-Commonwealth Centre for Connected Learning (3CL) Foundation, Chairperson tal-Inter-Ministerial Inter-Professional Board for Disability Services (IIPBD), u membru tal-Independent Community Living Board.

Huwa għandu wkoll rwol konsultattiv għal Commissioner for the Rights of Persons with Disability fil-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Benessri Soċjali.

Fl-2003, is-Sur Borg irċieva l-Premju Ħaddiem tas-Sena għall-ħidma sinifikanti tiegħu fil-qasam tal-edukazzjoni ta' studenti b'diżabilità.

​​
Is-Sur Noel Abela, il-lum irtirat, huwa ex-bankier b'karriera ta'erbghin sena fejn serva f'diversi dipartimenti u ferghat fejn inghata rekonoxximent ghal-xogholu meta naghta il-premju prestigjuz ta' Manager tas-sena.

Huwa rceva l'edukazjoni tieghu kemm f'Malta kif ukoll barra min Malta.

Huwa mizzeweg,  ghandu tlett ulied u erbgha neputijiet.
Is-Sur Anthony Agius Decelis, imwieled il-Pietà fl-1967. Huwa gradwat mill-Università ta’ Malta 
b’Honours in Youth and Community Studies in Informal Education. Kompla l-istudji tiegħu b’Post Graduate Diploma in Health Management u b’Master’s Degree in Gerontology & Geriatrics. Huwa miżżewweġ lil martu Josette, missier ta’ 3 t’ibniet, kif ukoll nannu. Minn t’età żgħira kellu interess lejn l-affarijiet kurrenti u okkupa diversi rwoli fil-politika. Kien elett bħala Membru Parlamentari fil-Parlament Malti fl-2008, fl-2013 u fl-2017. Okkupa l-kariga ta’ Kummissarju tas-Simplifikazzjoni u t-Tnaqqis tal-Burokrazija, kif ukoll ta’ Segretarju Parlamentari għal Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva. Illum, jokkupa l-kariga ta’ Ċermen mhux Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir.Is-Sinjura Marietta Cassartinsab fl-aħħa fażi tal-Masters fil-Management fejn qegħda tipprepara t-teżi tagħha li se tanalizza l-imġieba tal-maniġers u l-impatt li jħallu fuq l-impjegati. Matul il-karriera tagħha, is-Sinjura Cassar kienet taħdem f'diversi rwoli fosthom tmexxi diversi uffiċċji, fil-qasam tar-riżorsi umani u rwoli oħrajn li kienu jinvolvu kuntatt ma' klijenti.

Preżentement is-sinjura Cassar taħdem ma' kumpanija fis-settur privat bħala HRBP u Office Manager. Dawn ir-rwoli jippermettu li hi tinvolvi ruħha ma' diversi persuni.​

Ilha sa mill-2017 isservi fuq il-Bord tad-Diretturi ta' Jobsplus.

Is-Sinjura Cassar tħobb taqra, tħobb tivvjaġġa u tapprezza kull forma ta' arti.

Dr Karen Carachi hija counselling psychologist, specjalizzata fis-sahha mentali tal-adulti. Hija ghandha Bacellarat fil-psikologija mill-Universita ta’ Malta kif ukoll Dottorat f’ Counselling Psychology minn Glasgow Caledonian University, fir-Renju Unit. Ghandha l-warrant biex tippratika f’Malta kif ukoll fir-Renju Unit.
Dr Carachi tista’ toffri kemm assessments kif ukoll terapiji psikologici. Bhalissa hija qed tkompli tistudja f’Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy (EMDR). Hija hadmet f’diversi servizzi tas-saħħa mentali f’Malta u fir-Renju Unit, bhal fondazzjonijiet tas-sahha mentali, sptarijiet psikjatrici, u servizzi edukattivi. Dr Carachi hadmet b’mod terapewtiku ma’ nies t’ etajiet differenti u b’diversi problemi ta’ sahha mentali. Il-kumplessitaijiet tal kazijiet li jkollha jvarjaw minn livell moderat sa livell sever. Dr Carachi hadmet ukoll ma’ gruppi ta nies li gejjin minn diversi kulturi u gruppi ta’ minoranza.​Is-Sinjura Trischia Falzon – Deputat Kap ta’ ONE News, b’esperjenza fil-ġurnaliżmu li tmur lura għall-bidu tal-2014. L-iktar setturi li tikteb stejjer dwarhom huma dawk fis-soċjal, fis-saħħa u fit-turiżmu. Hija wkoll studenta tar-raba’ sena fil-kors tal-Istudji taż-Żgħażagħ fl-Università ta’ Malta, u tixtieq tispeċjalizza b’Masters fit-Terapija tal-Familja. Hija wkoll attivista favur is-saħħa mentali. L-ikbar passjoni tagħha huwa s-safar u s’issa żaret 33 pajjiż. Persuna pożittiva u temmen li kollox jiġri għal raġuni. Tħobb ħafna l-annimali.

Is-Sinjura Rhoda Garland twieldet fir-Renju Unit fl-1969 bi Spina Bifida. Hija accountant kwalifikata, u ħadmet bħala business analyst sakemm marret tgħix Malta fl-2006. Wara li għamlet Master's degree fid-Disability Studies, ġiet mitluba mis-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva biex tirriċerka u tikteb il- l-ewwel rapport tal-Istat lin-Nazzjonijiet Uniti dwar il-konformità mal-UNCRPD. Wara dan ir-rwol marret taħdem il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità bħala konsulent u fl-2015 ingħatat il-pożizzjoni ta' Direttur Eżekuttiv. Dan ir-rwol jinkludi t-tmexxija tal-operazzjonijiet fil-Kummissjoni kif ukoll it-trattament ta' kwistjonijiet ta' politika soċjali u l-ippjanar tal-leġiżlazzjoni relatati mad-diżabilità. Fil-ħin liberu tagħha Rhoda tħobb l-isports fosthom wheelchair basketball u rugby kif ukoll scuba diving.​​

Is- Sinjura Amanda Grech Gradwata mill-London Metropolitan University u mill-Universita' ta' Malta, Amanda Grech hija psikoterapista u supervisor tat-terapija bl-approvazzjoni tal-Bord tal-Professjoni tal-Psikoterapija f'Malta.  Hija wkoll lettur tal-Psikoloġija fi ħdan l-International Baccalaureate offrut mill-Kulleġġ St. Edward's. 

Amanda Grech għandha esperjenza vasta fil-qasam soċjali.  Hija bdiet il-karriera tagħha ma' l-Aġenzija Appoġġ meta kienet qed tistudja l-Universita, fi żmien fejn l-Aġenzija kienet fil-bidu tagħha u kienet magħrufa bħala Social Welfare Development Unit. Wara li gradwat ħadmet għal diversi snin fis-servizzi tal-komunita'.   Minn dak iż-żmien, Amanda Grech kellha diversi rwoli fi ħdan il-Fondazzjoni inkluż dak ta' 'Clinical Supervisor' u 'Trainer' fejn ħadmet ma diversi ħaddiema inkarigati mit-tmexxija ta' l-aġenzija u professjonisti oħra.    

Matul il-karriera tagħha hija serviet fuq diversi bordijiet lokali u ħadmet mill-qrib tal-'Parliamentary Standing Committee on Health' rigward it-tema ta' l-eta tall-kunsens sesswali.  Bħala professjonista Amanda Grech tispeċjalizza,fil-'Humanistic-Existential Psychotherapies' u għandha interess speċjali fit-terapija tat-tfal u anke fil-proċess ta telfa li jgħaddi minnu l-bniedem matul il-ħajja. 

 


​Is-Sur Saviour Grima
huwa Manager f'The Meeting Place Marsa, fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u Solidarjetà, Familja u Drittijiet tat-Tfal fejn ġabar diversi studji, stħarriġ u rapporti dwar social outreach u family profiling u Networking ta' NGO's. Ħadem ma' NGO's u stockholders differenti. Is-Sur Grima huwa involut b'mod attiv fi ħdan diversi lokalitajiet f'Malta u Għawdex fid-diversi aspetti tal-qasam soċjali. Huwa kien inkarigat mil-loġistika, l-amministrazzjoni u d-distribuzzjoni tal-Iskema ta' Għajnuna għall-Ikel tal-UE. Ħadem u għadu jaħdem fuq proġetti Ewropej differenti bbażati fuq il-bżonnijiet tal-grassroots f'diversi postijiet. Is-Sur Grima jservi f'diversi bordijiet bħal dawk tal-Fondazzjoni tas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali, il-Fondazzjoni RISE, il-Fondazzjoni Kenn u Tama u l-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi.


​​
​Mr. Nicholas Saliba

 Fl 1985, Nicholas Saliba beda jaħdem fl-Industrija tal-Ospitalita' fejn kien jokkupa diversi xogħolijiet relatati mal-istess industirja. Kien fis-sena 1997 li Nicholas ddecieda li jispeccjalizza fil-kariga tar-Rizorsi Umani u fit-taħriġ lill-impjegati. Matul il-karriera tiegħu, Nicholas kien fdat ukoll fi proġetti f'lukandi barra minn Malta bhas-Sudan, il-Gambja (Afrika tal-Punent), il-Libja u l-Portugal fejn kien jinkudi ftuħ ta' lukandi godda kif ukoll fit-taħrig u zvilupp lill-impjegati. Matul il-karriera tiegħu, Nicholas ħadem ukoll fl-industrija tal-bejgħ u tal-kura medika. Sa April 2023, Nicholas kien jokkupa l-kariga ta' Direttur tar-Rizorsi Umani mal-Corinthia Caterers u l-MFCC Ltd. Bhalissa huwa ghandu ir-kariga ta' Business Development Manager mal-MFCC Ltd. (Malta Fairs & Conventions Centre). Nicholas huwa bniedem mogħni b'ħafna esperjenza, professjonalita', b'personalita' pozittiva li tgħin fir-rwol tiegħu.