Team Maniġerjali

Team Maniġerjali tal-FSWS

Kap Ezekuttiv ​Gradwat minn St Peter's College fl-Università ta' Oxford, il-Kap Eżekuttiv Alfred GRIXTI mexxa l-Fondazzjoni waqt l-akbar perjodu ta' tkabbir kontinwu matul is-27 sena tagħha. Fil-fatt mindu kien magħżul biex imexxi l-FSWS fl-2014 l-baġit tal-Fondazzjoni kiber bi kważi tliet darbiet minn € 10.4 miljun għal € 28.2 miljuni fl-2022. Dawn in-flus kienu investiti biex jiġu impjegati aktar professjonisti biex jagħtu servizzi ġodda u aħjar lill-klijenti tal-Fondazzjoni. L-FSWS illum timpjega 968 persuna, jiġifieri aktar mid-doppju tat-395 li kienet timpjega fl-2013. Aktar importanti minn hekk, 78% ta' dawn l-impjegati li jagħmlu xogħol dirett mal-klijenti. ​

Alfred GRIXTI huwa edukatur bi professjoni u serva bħala kap ta' diversi skejjel tal-istat waqt li serva wkoll bħala s-Sindku ta' Ħaż-Żebbuġ. Huwa jemmen bi sħiħ li l-istat għandu jassigura li ħadd ma jaqa' lura u li l-ġid maħluq mill-ekonomija dejjem tikebr ta' Malta għandu jintuża biex jiġu mgħejjuna l-aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà. Għaldaqstant, matul it-tmexxija tiegħu ġew introdotti diversi servizzi ġodda mill-FSWS fosthom il-Home-Based Family Therapy Service, servizzi ġodda fil-komunità f' Ħal-Qormi, ir-Rabat, Victoria (Rabat - Għawdex), Marsalforn, Marsaskala, Ħal-Kirkop, l-iMsida, il-Mosta w il-Fgura. Il-Fondazzjoni impjegat wkoll Risk Assessors għall-vittmi ta' vjolenza domestika, l-operaturi tal-linja 179, u full-timers fis-servizz ta' aċċess b' superviżjoni (SAV) kif ukoll introduċiet is-servizzi ġewwa Għawdex bil-għan li twieġeb għall-ħtiġijiet soċjali dejjem jinbidlu tal-familji Maltin u Għawdxin. 
Direttur tad- Dipartime​nt tar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Awditjar tas-Servizzi, Assigurazzjoni ta’ Kwalita’ u Riċerka​Is- Sinjura Claudette Abela Baldacchino hija d-Direttur ghad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Internazzjoni, Awditjar tas-Servizzi, Assikurazzjoni ta’ Kwalita, Ricerka u l-Unit Ekonomiku. Abela Baldacchino kienet Membru Parlamentari Ewropew. Hija rrapprezentat lil Malta fil-Kumitat tar-Regjuni tal-Unjoni Ewropeja u anke fil-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Regjonali tal-Kunsill tal-Ewropa fejn okkupat il-pozizzjoni ta’ Vici President tas-Socjalisti fiz-zewg istituzzjonijiet. Abela Baldacchino kienet ukoll Vici President tal-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u anke serviet bhala l-ewwel President tar-Regjun tan-Nofsinhar. Kienet ukoll Vici Sindku tal-Qrendi. Abela Baldacchino hadmet ghal snin twal fil-kamra tal-ahbarijiet tal-One Radio u TV u anke pproduciet u prezentat programmi ta’ affarijiet kurrenti u socjali mal-istazzjonijiet One. Hija temmen fil-gustizzja socjali, tirsisti ghal opportunitajiet indaqs u hija attivista favur id-drittijiet tan-nisa. Gradwat mill-Universita’ ta’ Malta b’Bacellerat bl-Unuri fl-Amministrazzjoni Socjali u aktar qabel b’Diploma fl-Istudji Socjali (Nisa u li Zvilupp). Bhalissa qed tistudja biex tikseb M. Sc. fil-Governanza u l-Management. Hija mizzewga lil Kevin u ghandhom tewmin Pinar u Arthur.

​​​​​Direttur tal-FinanziWarranted Public Accountant u Awditur bi professjoni, s-Sur Kevin Agius ingħata Grad ta' Baċellerat fl-Arti bl-Unuri fl-accountancy mill-Università ta' Malta fl-1991. Huwa kiseb il-warrant tiegħu biex jipprattika bħala Certified Public Accountant mill-Ministeru tal-Finanzi fl-1995, u fl-2007 ġie rreġistrat bħala Awditur. Is-Sur Agius qatta' l-biċċa l-kbira tal-karriera tiegħu bħala Kontrollur Finanzjarju fis-settur privat. Mill-2001 sal-2008, kien impjegat bħala Awditur tat-Taxxa fid-Dipartiment tat-Taxxa.

Matul il-karriera professjonali tiegħu, li mifruxa fuq tletin sena, s-Sur Agius għen numru ta' negozji privati u entitajiet tal-Gvern fil-qasam tat-Tassazzjoni u l-Management Accounting. Huwa membru tal-Malta Institute of Accountants u tal-Malta Institute of Management.​Direttur tar-Riżorsi Umani, Taħriġ u Reklutaġġ​Direttur tar-Riżorsi Umani, Taħriġ u Reklutaġġ, Anthony Apap, MSc Training & HRM, ingħaqad fil-qasam soċjali mal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali (FSWS) fi Frar tas-sena 2011, responsabbli għall-maniġment kollu tar-riżorsi umani fuq livell korporattiv. Ħadem fis-settur privat ma' bosta kumpaniji ewlenin b'esperjenza ta' 15-il sena bħala Maniġer tar-Riżorsi Umani ma' kumpanija lokali tal-Manifattura tal-Gass u għandu esperjenza ta' snin twal fit-taħriġ professjonali tal-klijent, konsulent fir-riżorsi umani, Senior Positions Interviewer u Professional Development of Executives.

Ħadem għal perjodu ta' 5 snin f'kumpanija privata ewlenija tat-telekomunikazzjoni fir-Riżorsi Umani u tahrig. Għal perjodu ta' 5 snin kellu negozju personali li jitratta ħwejjeġ u aċċessorji għal tfal tat-twelid u ommijiet li qed jistennew tarbija. Irnexxielu wkoll jikseb esperjenza u kwalifika fit-teknoloġija tal-materjal tat-tessuti.​

Matul il-karriera, speċjalizzata fit-taħriġ primarjament f'korsijiet qosra li għandhom x'jaqsmu mal-ħsieb kritiku, li jittrattaw l-istress, l-isfidi biex jinqdew tajjeb il-klijenti, komunikazzjoni effettiva fil-livelli kollha u tħejjija tal-Gwardjani tas-Sigurtà biex jikkwalifikaw li jkunu kompetenti biex jaħdmu mal-VIPs. Għamel riċerka u studja d-dinamika tal-illitteriżmu u ħarreġ individwi illitterati biex isiru litterati għall-impjieg.


Direttur tal-Marketing u l-Komunikazzjoni


Is-Sinjura Nathalie Attard Bishop hija d-Direttur tal-Marketing u l-Komunikazzjoni fi ħdan l-FSWS. Bdiet taħdem mal-Fondazzjoni f'Ġunju tas-sena 2014. Minn dipartiment ta' tliet persuni, s-Sinjura Attard Bishop estendiet id-dipartiment biex illum tmexxi tim ta' ħames gradwati.

Taħt it-tmexxija tagħha, l-Fondazzjoni ngħatat dehra korporattiva aktar professjonali, fejn irnexxielha tilħaq livell li qatt ma kienet laħqet qabel. Fost dawn kien hemm it-twettiq tal-websajt il-ġdida, rapport annwali mfassal professjonalment internament, il-produzzjoni ta' bosta vidjows, konferenzi u avvenimenti organizzati f'livell għoli ħafna u ż-żieda tal-preżenza tal-professjonisti tal-fondazzjoni fuq diversi stazzjonijiet tat-televiżjoni u tar-radju.

Is-Sinjura Attard Bishop iggradwat fil-ġurnaliżmu mill-Università ta' Malta u bħalissa qed tagħmel il-Masters fix-Xjenza fl-Immaniġjar u l-Marketing.​

Direttur tal-Konformità Regolatorja​Is-Sur Jesmond Bonello prezentament qed jokkupa r-rwol ta' Direttur tal-Konformità Regolatorja fi ħdan l-FSWS fejn qed jiffoka l-aktar fuq l-istandards tal-SCSA u s-Saħħa u s-Sigurtà tal-bini kollu tal-FSWS.

Huwa l-eks Direttur u President tal-UHMvuċi tal-UHM-voice of the workers. Kariga li okkupa għal 9 snin konsekuttivi u b'kollox serva għal aktar minn 20 sena fl-Unjoni fejn kellu rwoli differenti. Huwa okkupa wkoll ir-rwol ta' Direttur tal-Bord tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, l-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (NSO) u l-Bord tar-Relazzjonijiet Industrijali u Xogħol.

Huwa rrappreżenta wkoll UHM-Voice of the workers fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali,fil-Meusac u f'Fora Ewropea oħra bħall-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejd Unions, l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, il-Federazzjoni Ewropea tal-Impjegati fis-Servizzi Pubbliku, l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Ħaddiema, u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. Huwa twieled fil-Birgu u studja f'De La Salle sal-livell sekondarju u kompla l-istudji tiegħu fil-Lyceum il-Ġdid. ​Direttur tal-Aġenzija AppoġġGraziella Castillo ngħaqdet mal-FSWS (at that time SWDP) lura fis-sena 2000 wara li lestiet il-Baċellerat tagħha fil-Ħidma Soċjali. Matul l-aħħar 21 sena, hija ħadmet f’diversi servizzi u kellha diversi rwoli fi ħdan l-Aġenzija Appoġġ, minn dak ta’ ħaddiema soċjali għal dak ta’ Direttur, kariga li daħlet għaliha f’Jannar 2021.

Permezz tal-esperjenza maniġerjali tagħha, flimkien mal-personalità akkoljenti u umli tagħha, Graziella rnexxielha tibni netwerk kollaborattiv b’saħħtu ma’ diversi professjonisti u aġenziji. Id-diversi karigi li assumiet fi ħdan l-Aġenzija u l-kapaċità tagħha li tikkomunika ma’ ħaddieħor wassluha biex tilħaq għadd ta’ miri, fosthom li kompliet issaħħaħ is-servizzi attwali, kif ukoll introduċiet servizzi ġodda, bl-għan aħħari tagħha jkun li jiġi pprovdut servizz olistiku lil dawk kollha li jfittxu l-għajnuna.

It-tisħiħ tal-għarfien jikkontribwixxi għall-għoti ta’ servizz aħjar u, b’dan f’moħħha, Graziella tfittex li tarrikkixxi l-esperjenza tagħha billi tfittex opportunitajiet ġodda biex titgħallem, tant li, fil-fatt, bħalissa hija qiegħda tagħmel Masters fl-Istudji taż-Żgħażagħ u l-Komunità.​


Direttur tal-operat tal-ACTS​Thomas Galea ġie maħtur bħala direttur tal-operat tal-ACTS f'Settembru 2021. Huwa beda' l-karriera tiegħu bħala social worker mal-Aġenzija Sapport. Fl-2010 huwa ingħaqad mat-tim tal-komunita' t'Aġenzija Sedqa u wara okkupa l-irwol ta' leader fi ħdan is-servizz ta' riabilitazzjoni residenzjali, ifforma parti mit-tim psikoloġiku tas-Sedqa, kif wkoll ġie appuntat Operations Manager bil-portafolli ta' Servizzi ta' Żvilupp u Servizzi Residenzjali. Fl-2015 huwa ggradwa bħala psikoterapista sistematiku u ilu jipprattika t-terapija mill-2016. L-oqsma ta' interessi kliniċi u akkademiċi huma d-dipendenza fuq is-sustanzi, ir-relazzjonijiet interkulturali, in-nariċissiżmu u kif wkoll il-vjolenza domestika. ​

Direttur fid-Direttorat għall-Kura AlternattivaRemenda Grech iggradwat bħala ħaddiema soċjali mill-Università ta' Malta fl-2005 u ingħaqdet mas-Servizz għall-Protezzjoni tat-Tfal (CPS) tal-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali (FSWS) f'Ġunju tal-istess sena. Fis-snin tagħha fis-CPS inħatret ukoll bħala Koordinatur fi ħdan l-istess tim u speċjalizzat l-aktar f'każijiet ta' abbuż sesswali. Fl-2010, Remenda inħatret bħala kap tas-Servizz fil-Komunità tal-Kottonera, Paolo Freire Institute u Home-Start Malta. Hija kienet responsabbli mit-tim ta' ħaddiema soċjali u mexxiet ukoll diversi proġetti fi ħdan l-istess komunità. Hija nħatret Service Manager fl-2016 sa Jannar 2020, meta imbagħad ħadet f'idejha t-tmexxija tad-Direttorat għall-Kura Alternattiva (Tfal u Żgħażagħ). Remenda għada tokkupa il-kariga ta' Chairperson ta' Home-Start Malta u tirrappreżenta lill-FSWS bħala koordinatur tal-każijiet fi ħdan is-Servizzi Soċjali Internazzjonali. 

Direttur għad-Direttorat għall-Ħarsien tat-Tfal​Steve Libreri ilu jokkupa l-kariga ta' Direttur għad-Direttorat għall-Ħarsien tat-Tfal sa mis-sena 2020. Biss, apparti minn dan l-inkargu, Steve ipparteċipa fi rwoli diversi f'xogħol ma' tfal u familji. Wara sena illi ggradwa, Steve intalab jaqdi dmirijietu mas-Servizz tal-Ħarsien tat-Tfal għaliex kien innutat illi kellu dispożizzjoni tajba sabiex jaħdem ma' familji abbużivi. Eventwalment Steve, b'ispirazzjoni illi ġabar mil-prattika, ittanta xogħol barra mill-FSWS fejn żviluppa b'suċċess interventi u sensiela ta' servizzi li kienu immirati sabiex jammeljoraw ir-relazzjoni ta' ġenitur-u-wild. Wara esperjenza sabiħa u ta' suċċess fis-settur privat, Steve ħass illi l-vokazzjoni għall-ħarsien tat-tfal kien għadha ma ntietx. Di fatti, hu dejjem baqgħa jemmen illi kien fadallu x'joffri lil dan is-settur. Fis-sena 2017 irritorna lura fis-servizz, din id-darba fil-kariga ta' maniġer fejn ħa l-inkargu illi, flimkien ma' sħabu,  jibda proċess sħiħ ta' rennovazzjoni u ristrutturar illi wassal għad-Direttorat hekk kif nafuh illum

Direttur tal-Operat, Aġenzija Sedqa​​Charles Scerri huwa kkwalifikat bħala senior social worker u ngħaqad mal-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali f’Ġunju tas-sena 2005. Huwa beda t-traġitt tiegħġewwa l-Fondazzjoni bħala social worker fis-Servizz għall-Ħarsien tat-Tfal, fejn serva f’dan is-servizz għal tliet snin u nofs.  

Charles ġie promoss għal koordinatur fis-servizz tal-Looked After Children fis-sena 2008, filwaqt li fl-2011 ħa wkoll il-kariga bħala leader tal-istess servizz.  

Fl-2016, Charles ħa f’idejh il-portafoll tal-Looked After Children bħala Managerfejn fost l-isfidi ewlenin, ħadem qatigħ dwar id-diffikultajiet ta’ placements ta’ minorenni li jkunu qed jgħixu f’kura alternattiva, kif ukoll beda proċess ta’ ppjanar għal ristrutturar tas-settur bi preparazzjoni għal-leġislazzjoni ġdida dwar il-ħarsien tat-tfal.   

F’Awissu 2018, wara tlettax -il sena ta’ ħidma fis-settur tas-servizzi tat-tfal fi ħdan Aġenzija Appoġġ, Charles laqa’ sfida ġdida fis-settur tad-dipendenzi, fejn ħa f’idejh it-tmexxija ta’ Aġenzija Sedqa bħala Direttur tal-Operat, liema kariga għadu jokkupa sal-preżent​


Iċ-Ċerpersin KlinikuDr Anna Maria Vella Gradwat fil-Mediċina u l-Kirurġija fis-sena 1992 mill-Università ta' Perugia l-Italja.

Kisbet il-Masters fis-Saħħa Pubblika fis-sena 2000 mill-Università ta' Malta.

Post-Graduate Diploma fis-Saħħa tan-Nisa fl-Università ta' Dublin l-Irlanda fis-sena 2005.

Kisbet il-Masters fil-Bijoetika minn St Mary's University Twickenham f'Londra fis-sena 2010.

Kisbet PhD fl-Addictions minn King's College London fis-sena 2019.

Hija membru fis-Soċjetà Internazzjonali tal-Mediċina tad-Dipendenza (ISAM) mis-sena 2019.

Iċ-Ċerpersin Kliniku Dr Vella, ilha taħdem fis-Substance Misuse Out Patients Unit fi ħdan l-Aġenzija Sedqa (L-Aġenzija Nazzjonali għad-Dipendenzi) għal dawn l-aħħar 26 sena. Il-qasam ta' speċjalizzazzjoni tagħha huwa l-kura tan-nisa tqal bi problema ta' użu  ta' sustanzi psiko-attivi u nisa li huma fil-prostituzzjoni. Ilha speċjalista tas-Saħħa Pubblika mis-sena 2008. Hija wkoll visiting senior lecturer fl-Università ta' Malta fejn għal dawn l-aħħar 20 sena ilha tagħti lekċers dwar id-Dipendenza ma studenti tal-Mediċina, Infermiera, Qwiebel u ħaddiema Soċjali u kif ukoll korsijiet post-graduate.
Direttur Servizzi KorporattiviDirettur Servizzi Korporattivi Stephen Vella li fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali, 'il fuq minn 30 sena ta’ esperjenza fil-kamp soċjali. Okkupa diversi pozizzjonijiet manigerjali f’oqsma varji relatati ma' dan il-qasam, inkluz dak residenzjali. Wettaq l-istudji Universitarji tieghu fl-Irlanda, kiseb Masters fl-Italija u kompa l-istudji tieghu fl-Universita’ ta’ Malta. Imharreġ fil-qasam tas-saħħa u s-sigurta’, fil-proċeduri tat-'tendering', u immaniġjar ta’ proġetti. Huwa fassal u mexxa diversi proġetti ko-finanzjati mill-Unjoni Ewropeja, fosthom fil-qasam tal-immigranti (Integration of Asylum Seekers - PASSI), mexxa proġett fuq tahriġ għall-haddiema soċjali li jassistu nies vulnerabbli, taħriġ liż-zghażagħ sabiex isibu impjieġ (Embark for life), u taħriġ lil persuni b'dizabilita’ sabiex jintegraw ruhhom fil-qasam tax-xogħol (Me2), kif ukoll il-proġett LEAP f’diversi lokalitajiet f’Malta u f’Ghawdex. Attwalment is-Sur Vella jikkoordina ukoll fuq bazi nazzjonali, zewg skemi ta' tqassim ta' ikel: li huma l-FEAD u l-SFFD fejn flimkien jilħqu ‘l fuq minn 24,000 familja Maltija.

Direttur tal-FSWS GħawdexMons Joe Vella Gauci studja l-Filosofija u t-Teoloġija fis-Seminarju ta' Għawdex, fil-Kulleġġ Terzjarju ta' Fareham u fl-Open University fl-Ingilterra. Ġie ordnat saċerdot fl-1988 u kompla l-istudji tiegħu fl-Iskola tal-Istudji Orjentali u Afrikani fl-Università ta' Londra fejn kiseb BA (Hons) fl-Istudji Politiċi u Reliġjużi u Masters fl-Istudji Orjentali u Afrikani. Vella Gauci kiseb Ph.D fi studji Iżlamiċi fl-Università ta' Birmingham bit-teżi Christian-Muslim relations as a Topos in Maltese Historiography, Literature and Culture.

Huwa vvjaġġa b'mod estensiv fid-dinja Għarbija u kkontribwixxa f'diversi artikli, fosthom bil-pubblikazzjoni tiegħu: Il-Liġi Iżlamika u Żwiġijiet Imħallta f'Malta, fl-1991. Fl-2006 kien maħtur membru fil-kumitat preparatorju għall-Forum Għarbi-Ewropew għall-Iżvilupp u Djalogu.

Meta serva bħala Arċipriet tal-Parroċċa tal-Katidral ta' Għawdex (1996-2007), fejn twieled u trabba, huwa ppromwova l-ġid sħiħ tal-persuni u ħadem ma' persuni nieqsa mill-fidi, divorzjati u persuni f'tieni relazzjoni, omosesswali, u vittmi ta' abbuż ta' sustanzi.

Vella Gauci għallem fil-Fakultà tal-Arti (Dipartiment tal-Istudji Orjentali) fl-Università ta' Malta u kien anki tutur fil-Kulleġġ Iżlamiku għall-Istudji Avvanzati fl-Università ta' Middlesex.

Fl-2010 kien maħtur konsulent għar-Relazzjonijiet Internazzjonali u l-Libertà Reliġjuża fis-Segretarjat tal-Kummissjoni tal-Konferenza Episkopali tal-Unjoni Ewropea fi Brussell. Kien responsabbli mill-analiżi, monitoraġġ u kontribuzzjoni tal-COMECE fil-politika tal-istituzzjonijiet Ewropej. Fi Brussell kien anki fdat bl-organizzazzjoni ta' diversi konferenzi ewlenin, li mbagħad ġabar fil-pubblikazzjoni tiegħu: Perspettivi Internazzjonali fuq il-Libertà Reliġjuża – L-Eżitu ta' Konferenzi dwar il-Libertà Reliġjuża (Brussell, 2013).

Fl-2013, Vella Gauci ġie maħtur Ambaxxatur u Delegat Permanenti ta' Malta għall-UNESCO u rappreżentant tal-Gvern Malti fl-ICCROM f'Ruma.

Joe Vella Gauci huwa wieħed mill-fundaturi u jmexxi l-Bord tad-Diretturi tal-Fondazzjoni Kenn u Tama, li fl-2014 fetħet Dar Emmaus, l-ewwel servizz residenzjali ta' emerġenza f'Għawdex. Fis-settur tal-volontarjat, huwa jservi wkoll ta' chairman tal-Emergency Response and Rescue Corps f'Għawdex.

Fl-2015 ġie maħtru bħala Regional Development Agent għal Għawdex fil-proġett ESF 3.234 Leap u llum iservi bħala Direttur tal-Fergħa ta' Għawdex tal-FSWS. Eventwalment, fl-2019 kien maħtur mis-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva biex imexxi l-Proġett Solitudni, studju tal-prevenzjoni tas-solitudni fost l-anzjani f'Malta.

Vella Gauci ngħata Ġieħ il-Belt Victoria mill-Kunsill Lokali ta' belt twelidu fl-2015 u Ġieħ Għawdex fl-2021, u ġie maħtur membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fl-2020.

Preżentament, huwa jmexxi l-Kumitat Festi Reġjonali u Nazzjonali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex u l-Kumitat Tekniku għall-Wirt Dinji fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, u huwa responsabbli minn skema ta' taħriġ u koperattiva soċjali għall-vulnerabbli li joffru opportunitajiet ta' impjiegi lil persuni vulnerabbli f'Għawdex.

​Huwa jifforma wkoll parti mill-Kulleġġ tal-Konsulturi u l-Kulleġġ Presbiterali tad-Djoċesi ta' Għawdex u mid-Dwejra Steering Committee fi ħdan il-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima.