Rapport Mandotorju

Rapport Mandotorju

DIKJARAZZJONI TAL-MISSJONI
 
Li jipprovdi servizz ta’ kwalità billi joffri protezzjoni lil tfal u adolexxenti vulnerabbli taħt it-tmintax-il sena, li jkunu ġew abbużati u/jew traskurati jew li jkunu f’riskju li jiġu abbużati u/jew traskurati.
 
IS-SERVIZZ
 
Is-Servizzi tal-Ħarsien tat-Tfal jittrattaw każijiet ta’ abbuż u negliġenza severa tat-tfal, u meta tifel jidher li qed isofri minn, jew jinsab f’riskju ta’, ħsara sinifikanti.

Is-Servizzi tal-Ħarsien tat-Tfal jinvestigaw referenzi li waslu minn diversi sorsi bħal skejjel, Pulizija, tobba u professjonisti oħra, minn sejħiet li waslu fuq Supportline 179, kif ukoll mill-pubbliku ġenerali. Il-ħaddiema soċjali jagħmlu investigazzjonijiet u valutazzjonijiet kull meta jkun hemm allegazzjonijiet li tifel qed isofri, jew jinsab f’riskju li jsofri, minn ħsara sinifikanti li tirriżulta minn abbuż fiżiku, sesswali, emozzjonali u/jew negliġenza.
 
GĦANIJIET 

Li twettaq valutazzjoni investigattiva wara li tirċievi referenza dwar minuri li jista’ jkun f’riskju ta’ abbuż u/jew negliġenza;
li tieħu miżuri għall-protezzjoni ta' emerġenza ta' tfal li qed ibatu minn abbuż/traskuraġni reali/allegati tat-tfal fejn dan ikun meħtieġ;
li joffri xogħol ta' segwitu fit-tul mat-tfal u l-familji tagħhom fejn jiġu vverifikati l-abbuż u/jew negliġenza;
li jipprovdi qafas proċedurali għall-protezzjoni tat-tfal li qed isofru, jew li jkunu fil-periklu li jsofru abbuż u/jew negliġenza;
li tiżviluppa u tippromwovi approċċ multidixxiplinarju għall-identifikazzjoni, l-investigazzjoni, il-valutazzjoni u s-segwitu ta’ każijiet ta’ abbuż u/jew negliġenza tat-tfal;
li jifformula linji gwida għall-protezzjoni tat-tfal bejn l-aġenziji u li jaħdem f'kollegament ma' l-aġenziji kkonċernati lejn in-negozjar ta' dawn il-linji gwida u l-applikazzjoni tagħhom;
li jipprovdu servizzi konsultattivi lil aġenziji/organizzazzjonijiet li jiltaqgħu ma’ każijiet ta’ abbuż u/jew negliġenza tat-tfal attwali/suspettati;
li tiġbor u tintegra statistika kkonċernata ma' kwistjonijiet ta' abbuż u/jew negliġenza tat-tfal;
li jipprovdi informazzjoni u taħriġ prattiku lil persuni f’kuntatt ma’ sitwazzjonijiet ta’ abbuż u/jew negliġenza tat-tfal.
biex taħdem lejn l-iżvilupp ta' soċjetà b'tolleranza żero għall-abbuż u t-traskuraġni tat-tfal.

NOTA

Ladarba r-referenza tkun ikkumpilata jekk jogħġbok skennja u ibgħatha lill-email indikata hawn:
Linji Gwida ta' Rappurtar Mandotorju​ English Maltese